بازدید کننده واقعی

PLATIN

6,500 میلیون تومان
 • 500/000 Visit per duration
 • Set maximum 15 Links or Pages
 • Set Mobail / Desctop ratio
 • Google Analytic Monitoring

GOLD

2,200 میلیون تومان
 • 200/000 Visit per duration
 • Set maximum 2 Links or Pages
 • Set Mobail / Desctop ratio
 • Google Analytic Monitoring

SILVER

860 هزار تومان
 • 50/000 Visit per duration
 • Set maximum 2 Links or Pages
 • Set Mobail / Desctop ratio
 • Google Analytic Monitoring

BRONZE

630 هزار تومان
 • 20/000 Visit per duration
 • Set only Homepage for visits
 • Set Mobail / Desctop ratio
 • Google Analytic Monitoring

بکلینک با کیفیت

PLATIN

4.200 میلیون تومان
 • ترکیب G و B و S
 • تعداد 2000 بک لینک
 • ثبت در وبلاگ های ایرانی
 • ثبت در وبلاگ های خارجی

GOLD

3.550 میلیون تومان
 • تعداد 10 بکلینک در 10 سایت EDU
 • کیفیت بین 70 الی 90 اتوریتی
 • ثبت در وبلاگ های خارجی
 • ثبت در وبلاگ های ایرانی

SILVER

520 هزار تومان
 • بکلینک در رپورتاژ
 • تعداد 700 بک لینک
 • ثبت در وبلاگ های ایرانی
 • ثبت در وبلاگ های خارجی

BRONZE

420 هزار تومان
 • ثبت بکلینک در سایدبار
 • تعداد 700 بک لینک
 • ثبت در وبلاگ های ایرانی
 • ثبت در وبلاگ های خارجی